วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ผม  นายประดิษฐ์   สลับแสง
 เพื่อนๆ  เรียก เอ็ม
อาศัยอยู่ อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
ปัจจุบัน  ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เอกสังคมศึกษา  ปี2   รหัสนักศึกษา  534110084